Ermoei Troef - Various - Nijmegen Plat 2

Al met al een zeer complexe situatie. Een Duitse burgeroorlog over godsdienstige kwesties was tegelijkertijd een oorlog over constitutionele geschilpunten tussen keizer en staten, waarbij Katholieke en Protestantse staten gelijkelijk de keizerlijke overheersing bevochten.

Bovendien was het een internationale oorlog: tussen Fransen en Habsburgers, tussen Spanjaarden en Nederlanders en met betrokkenheid van Zweden, Denen en een allegaartje van beroepslegertjes, wier aanvoerders ieder weer hun eigen agenda hadden. De keizer zond troepen om zijn gezag te herstellen, waarna de Tsjechen hem afzetten en Calvinistische Keuzeheer van de Palts tot koning uitriepen. Keizer Ferdinand wist, met hulp Spanje en Beieren, de opstand neer te slaan en liet zich tot Koning van Bohemen kiezen.

Bohemen en ook Oostenrijk werden gerekatholiseerd. De Spanjaarden groeven zich vervolgens in bij de grenzen van Frankrijk en De Nederlanden. Het vaandel van het Protestantisme werd overgenomen door de Koning van Denemarken 2e fase , die hoopte enkele Noord Duitse bisdommen aan zijn gebieden toe te voegen. Tegen hem trad Keizer Ferdinand op met een priv-leger, bestaande uit professionals die zichzelf uitbetaalden in de vorm van plundering, onder Albert van Wallenstein.

Wallenstein versloeg de Denen. De Contrareformatie leek op weg het Protestantisme te overweldigen, hetgeen met name de Fransen en de Zweden 3e fase alarmeerde. Richelieu, die zijn positie in Frankrijk nog niet volledig had geconsolideerd, zocht een weg om, zonder zelf te vechten, toch de Habsburgers in bedwang te houden.

Hij betaalde de Zweden een bedrag van n miljoen pond per jaar voor het op de been houden van een leger van Ook De Nederlanden subsidieerden de Zweden. De Zweedse koning Gustaaf Adolf was een briljant strateeg, die het modernste leger van zijn tijd had gecreerd: gedisciplineerd, moedig en voorzien van mobiele artillerie. Gebruikmakend van hun angst voor keizerlijke centralisatie.

De keizer herriep een edict uit , waarbij alle geseculariseerde eigendommen waren teruggegeven aan de kerk, en het leek erop dat het einde van de oorlog daar was. Richelieu hernieuwde zijn samenwerking 4e fase met de Zweden en koos nu openlijk de zijde van de Protestanten in Duitsland. De Spanjaarden vielen Frankrijk binnen en verwoestten Champagne, Bourgondi en gebieden in het zuiden.

Toen echter Portugal en Cataloni tegen de Spaanse koning rebelleerden, keerden de kansen. De oorlog was inmiddels verworden tot een internationaal conflict dat grotendeels op Duits grondgebied werd uitgevochten.

De Duitsers hadden er mr dan genoeg van. Duitse staten individueel aan de onderhandelingen deel. Honderden diplomaten verzamelden zich in Westfalen. Het eerste Europese congres, dat niet onder de vlag van de kerk werd georganiseerd. De secularisatie schreed verder. Uiteindelijk werden in de verdragen van Mnster en Osnabrck gesloten. In zijn algemeen betekenden deze een schaakmat voor de Contra-Reformatie: Iedere Duitse Staat het recht zijn eigen godsdienst te bepalen; Calvinisme toegevoegd als aanvaardbare godsdienst; Katholieke aanspraken op kerkelijke gebieden werden opgegeven; Het Heilige Roomse Rijk werd ontbonden; De Nederlanden en Zwitserland werden onafhankelijke, soevereine staten.

Frankrijk en Zweden verkregen gebiedsuitbreiding, waardoor nu alle mondingen van Duitse rivieren door niet-Duitsers werden beheerst. De grootste overwinning voor de Fransen, Zweden en Nederlanders was gelegen in het feit, dat alle Duitse staten nagenoeg soeverein werden.

Het Keizerrijk mocht geen wetten maken, belastingen heffen, soldaten rekruteren of oorlog verklaren. Gevolg: terwijl in de rest van Europa zich nationale staten consolideerden, verviel Duitsland in feodale chaos, omdat de weg naar nationale eenheid geblokkeerd was.

Aldus markeerde de Vrede van Westfalen ook de opkomst in internationale wetgeving van het moderne Europese statensysteem, bestaande uit een groot aantal niet verbonden soevereiniteiten.

Duitsland intussen was geruneerd: steden verwoest, platteland ontvolkt, hongersnood en pestepidemien. Een politiek en cultureel vacum tussen de Atlantische volkeren enerzijds en de as Berlijn-Wenen anderzijds. De godsdienstoorlogen waren ten einde, maar tegen een voor Duitsland zeer hoge prijs.

Hoofdstuk 4 Vestiging van West Europees Leiderschap Vanaf verspreidde zich vanuit een gebied met een straal van ca. In deze ontwikkeling namen de Nederlanders en Engelsen, maar vooral ook de Fransen de leiding. Voortbouwend op de erfenis van Richelieu maakte hij Frankrijk tot het sterkste land van Europa. In alle opzichten was het superieur: militair, cultureel, filosofisch en bovenal qua staatsvorm. De Zonnekoning ltt, cest moi werd op zeer vele plaatsen bewonderd.

De oude supermacht, Spanje, was in verval. In werd Karel II, ongelukkig product van vele generaties van Habsburgse inteelt, koning van Spanje.

Met hem zou de tak der Spaanse Habsburgers uitsterven. Lodewijk, getrouwd met Karels zuster, rook zijn kans. Zijn politiek volgde twee lijnen: 1 verschuiving van de Franse grenzen naar het Noord Oosten annexatie van de Spaanse Nederlanden en Franche-Comt en 2 de Spaanse erfenis verwerven. Voor deze doelen liet hij geen middel onbenut: intrigeren, betalen van Duitse vorsten en zelfs de Engelse koning, steunen van de Hollandse republikeinen!

Het Concept van het Machtsevenwicht Lodewijks uiteindelijke doel, het creren van de universele monarchie riep tegenkrachten op, die zich bedienden van het concept van het machtsevenwicht. De term machtsevenwicht wordt in drie, gerelateerde, betekenissen gebruikt: 1 als situatie, waarin de macht verdeeld is onder veel afzonderlijke staten; 2 in de zin van contragewicht wanneer n staat het overwicht heeft en anderen een coalitie vormen ter herstel van het evenwicht; 3 in de zin het machtsevenwicht beheersen, wanneer het gewicht van n partij de balans naar de ene of andere kant kan doen uitslaan.

Doel van degenen die het instrument gebruikten, is altijd geweest het behoud van eigen onafhankelijkheid en soevereiniteit. Het is een effectief systeem gebleken, vooral t. Naarmate de ambities van Lodewijk XIV stoutmoediger werden, waren het de Nederlanders, onder aanvoering van Prins Willem III, die er steeds weer in slaagden allianties te vormen om hem schaakmat te zetten. Ook in de internationale diplomatie en cultuur speelden zij een grote rol. Gedurende de gehele 17e eeuw genoten de Nederlanders een mate van vrijheid, comfort en intellectueel, artistiek en commercieel succes dat ongevenaard was.

Bekende schrijvers uit die tijd waren Hugo de Groot en Spinoza. In de wetenschap excelleerden van Leeuwenhoeck microscoop en Huygens telescoop, penduleklok en de golftheorie van het licht. In godsdienstige kwesties koos de Republiek voor tolerantie. Alhoewel de preciezen orthodoxen tijdens de Synode van Dordrecht het pleit wonnen, werden vanaf de Arminianen weer getolereerd. De grote Katholieke minderheid werd hun eredienst toegestaan en ook Joden waren welkom.

De Nederlanders verdienden hun geld met de handel en scheepvaart. In telde de vloot ca. Zowel kustvaart als naar verre continenten. In tenslotte veroverden zij Kaap de Goede Hoop op de Portugezen. Het Europese geld- en bankwezen was een chaos: elke staat en vele steden sloegen hun eigen munten, waarbij velen ook nog eens de gewoonte hadden geregeld het edelmetaalgehalte te verlagen.

De Amsterdamse Wisselbank accepteerde alle munten van iedereen, bepaalde het edelmetaalgehalte en stond de inleggers toe de tegenwaarde in keiharde gouden guldens van de Amsterdamse Wisselbank te disponeren. Inleggers konden ook cheques trekken op hun tegoed. Deze dienstverlening, gekoppeld aan de garantie van de Nederlandse overheid, trok kapitaal aan vanuit alle windstreken. In de Republiek genoten de Nederlanders een grote mate van vrijheid.

Politiek was een kwestie van soort wip tussen de burgerij, pacifistisch en bezig met de commercie, en de Prinsen van Oranje, die vrijwel steeds tot Stadhouder werden gekozen en verantwoordelijk waren voor de militaire veiligheid. Wanneer er buitenlandse dreiging was, had de Stadhouder veel invloed en macht. Was het daarentegen rustig, dan kon hij weinig uitrichten. Willem III, 8 dagen na het overlijden van zijn vader geboren, leek aanvankelijk voorbestemd om slechts de familiale domeinen te besturen.

Buitenlandse Zaken: Conflicten met de Engelsen en Fransen In kondigde de Engelse regering de Acte van Navigatie af, inhoudende dat Goederen bestemd voor Engeland slechts door Engelse schepen of door schepen uit het land van herkomst van de goederen vervoerd mochten worden. Uiteraard was deze maatregel primair tegen de Nederlandse scheepvaart gericht. Drie oorlogen volgden, tussen en , echter zonder een echte beslissing te brengen. De Nederlanders zetten onmiddellijk het mechanisme van machtsevenwicht in werking: disputen met de Engelsen werden terzijde geschoven.

Lodewijk trok zich terug maar kwam in opnieuw, nu met een veel groter leger, en bezette ook drie van de provincies van de Republiek.

Willem van Oranje werd nu tot het Stadhouderschap geroepen en hij wist een nieuwe alliantie tegen Lodewijk te vormen met Denemarken, Brandenburg en met de Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers.

Hierdoor slaagde hij erin Lodewijk tot de Vrede van Nijmegen te dwingen , waarbij de Republiek zijn volledige territoir behield. Willems pogingen om binnen de Nederlanden een centraal gezag te vestigen, liepen op weinig tot niets uit. In werd hij koning van Engeland, waardoor hij voort kon gaan met het herstellen van het machtsevenwicht door wederom Lodewijk te bestrijden. Ten tijde van de onderhandelingen voor de Vrede van Westfalen was het verwikkeld in een eigen burgeroorlog, die tussen de Calvinistische Puriteinen en meer gematigde Anglicanen.

Ook hier speelden politieke en constitutionele motieven een rol. De Puriteinen kwamen op voor de rechten van het Parlement tegenover de absolutistische aanspraken van de koning. Vergeleken bij die op het continent was de Engelse godsdienstoorlog mild van karakter. Engeland in de 17e Eeuw Rond waren er tussen de 4 en 5 miljoen mensen die Engels spraken.

Aanvankelijk waren het particuliere initiatieven, die echter geleidelijk door de regering werden overgenomen teneinde een imperium op te bouwen New York, Jamaica, Pennsylvania en de Carolinas. Tegelijk ontstond er een nationale cultuur: schrijver als Shakespeare en Milton, componisten als Campion en Purcell en de architect Christopher Wren zijn de meeste bekende vertegenwoordigers van de kunsten uit die periode. Ook economisch ging het het land voor de wind. Kolenmijnen en wolindustrie waren zeer belangrijk, evenals de handel en scheepvaart.

Desondanks lag de meeste rijkdom van het land nog besloten in grond. De landadel vormde de rijkste klasse van het land in de 17 e eeuw. Achtergrond van de Burgeroorlog: Parlement en de Stuart Koningen In Engeland won het Parlement, als Middeleeuws vertegenwoordigend instituut, de strijd van de naar goddelijke soevereiniteit strevende koning.

Uniek was dat het Engelse Parlement erin slaagde tot een werkbare regeringsvorm te komen: regering onder sterke parlementaire controle. Jacobus geloofde sterk in de op van God verkregen rechten gebaseerde absolute monarchie.

Daarnaast was hij voor de Engelsen een buitenlander, niet behept met enig gevoel voor de eeuwenoude Engelse verhoudingen. En tenslotte kwam hij voortdurend geld tekort. Het Parlement, waarin veel Puriteinen, die ontevreden waren over de organisatie van de Kerk van Engeland, en veel juristen, die bevreesd waren voor het verlies van het gewoonterecht, moest niets.

Ook de landadel en de rijke handelaren, bang als zij waren voor hogere belastingen, behoorden tot de opposanten. Deze brede oppositie kon in het Parlement effectief georganiseerd worden dankzij het feit dat er in Engeland slechts n nationaal parlement was, verdeeld over twee huizen: House of Lords voor de edellieden en House of Commons voor de lagere adel, de handelaren en de steden. Het kwam tot een patstelling toen Karel besloot zonder Parlement verder te regeren en het Parlement niet bijeen kon komen alleen bijeengeroepen door de koning.

Door een beperkt aantal maatregelen wist hij vrijwel iedereen tegen zich in het harnas te jagen. Illustratief zijn de belastingkwesties, waarbij het Parlement het recht eiste belastingen goed of af- te keuren en als goedkeuring werd verleend, mee wilde beslissen over de bestemming van de gelden. De koning daarentegen meende dat hij het recht had belastingen te heffen voor de staat als hij meende dat dat nodig was.

Toen de Schotten rebelleerden riep Karel het Engelse Parlement weer bijeen Toen dit niet aan zijn verzoek om geld wilde voldoen, ontbond Karel en Parlement en liet hij nieuwe verkiezingen houden. De zelfde mannen keerden terug. Het Parlement en de koning waren nu openlijk op voet van oorlog, waarbij de aanhang van de koning zich vooral in het noorden en westen bevond en die van het parlement vooral in het zuiden en oosten.

Hij was een devoot Puritein, maar tegelijkertijd een zeer effectief organisator van het leger van het Parlement, waarmee uiteindelijk Karel werd verslagen. Cromwell liet Karel in door het restant van het Parlement van ter dood veroordelen en hij riep de Republiek der Britse Eilanden uit. Cromwell trachtte deze republiek zo goed mogelijk te besturen o.

Met het doden van hun koning had Cromwell de Schotten weer in het royalistische kamp geduwd. Hun opstand in sloeg hij bloedig neer. En in Ierland werden alle Katholieke landheren verdreven en vervangen door Protestanten, veelal Cromwells legerkameraden.

Deze vertokken weer zodra de inkomsten uit pacht waren zeker gesteld. De Katholieke godsdienst van de Ieren bleef maar verdween geheel ondergronds. Ondanks enkele successen in zijn buitenlands beleid o. Omdat hij er niet in slaagde een meerderheid van de Engelsen voor zich te winnen, werd hij in toenemende mate autocratisch.

Dit riep tegenkrachten op van de kant van religieuze en sociale radicalen: Quakers, Diggers en Fifth Monarchy Men. Cromwell stelde zich tegen al deze groepen teweer. Echter als koningsdoder en Puritein kon hij zich ook niet wenden tot de royalisten en Anglicanen. Zelfs niet meer in staat het eens te worden met The Rump, het restant van het in gekozen parlement, schafte hij dit af. Als Lord Protector was hij in feite een militaire dictator. Karel II was beducht het Parlement niet te provoceren en omgekeerd waren de aldaar vertegenwoordigde klassen meer koningsgezind geworden door de ordeverstoringen van de afgelopen 20 jaar.

Nieuwe wetgeving door het Parlement: afschaffing van feodale betalingen door landbezitters aan de koning deze verkreeg een door Parlement vastgesteld bedrag aan belastingen. De aristocratie bevrijdde hun grondbezit van dienstbaarheden, onder gelijktijdige aanvaarding van belastingheffing.

Dit was minder erg dan het leek aangezien zij grote invloed kregen op zowel nationale Parlement als locale rechtspraak zaken. De andere klassen profiteerden minder. Handelaren profiteerden weliswaar van een verdere aanscherping van de Acte van Navigatie, maar op religieus gebied in de steden waren nogal wat Dissenters, voorheen Puriteinen was de Kerk van Engeland bepalend. Dit betekende gn zeggenschap in lokaal bestuur of in de House of Commons noch godsdienst- en onderwijsvrijheid voor andersdenkenden.

De armen tenslotte werden door de Act of Settlement vrijwel veroordeeld te blijven in de parochies waar zij leefden. Toch duurde het vreedzaam samenleven van Koning en Parlement niet lang. Engeland was in die tijd fervent antikatholiek papisme. Karel II, persoonlijk geneigd tot het katholicisme en een bewonderaar van Lodewijk XIV, sloot in het geheim het Verdrag van Dover , waarbij Lodewijk hem 3 miljoen pond per jaar betaalde voor zijn meedoen in de oorlog tegen de Nederlanders.

Bovendien bekeerde Karels broer en erfgenaam Jacobus zich tot Rome. Toen Karel aankondigde dat de wetten tegen de Dissenters niet zouden worden gehandhaafd en zich voor algemene tolerantie uitsprak, antwoordde het Parlement in met de Test Act, die iedere ambtsbekleder verplichtte de communie in de Kerk van Engeland te gebruiken.

Daarnaast ontwikkelde zich in het Parlement een sterke beweging gericht op het uitsluiten van Jacobus van de troon de Whigs. De Tories vormden de koninggezinde partij, vooral bestaande uit de lagere aristocratie en de landadel. Jacobus benoemde, in strijd met de Test Act, veel katholieken op invloedrijke posten en ook hij introduceerde een programma van algehele religieuze tolerantie.

Op deze wijze bedreigde Jacobus de Anglicaanse monopolie in zowel kerk als staat. Toen ook nog eens in een katholiek gedoopte zoon het leven zag, vormde zich een coalitie van Whigs en Tories die Jacobus II afzette en de troon aanbood aan zijn Protestantse volwassen dochter Mary.

Willem, uiteraard genteresseerd om Engeland aan zijn zijde te krijgen in zijn strijd tegen Lodewijk XIV, aanvaardde het aanbod van Tories n Whigs om samen met zijn vrouw koning te worden en landde, voorzien van een schriftelijke invitatie, met een flink leger.

Deze vluchtte naar Frankrijk alwaar Lodewijk hem met alle egards ontving. In passeerde het Parlement de Bill of Rights de koning kon geen wetten buiten werking stellen, belastingen behoefden goedkeuring van het Parlement en geen detentie van personen zonder.

Hiermee was de verhouding tussen koning en Parlement in een soort contract vastgelegd. De Toleration Act van hetzelfde jaar haalde de scherpste kanten van de monopolie van de Anglicaanse Kerk af.

Mede door de Schotten te paaien met economische voordelen slaagden de Engelsen erin in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanni te creren, waarbij de Schotten hun eigen wetten en Presbyteriaanse kerk behielden maar regering en parlement samensmolten met die van Engeland. Ierland kwam er beduidend slechter van af. De overwegend katholieke bevolking was al geconfronteerd met een Anglicaanse Kerk van Ierland, met een instroom van Protestanten vanuit Schotland in het Noorden en, in de tijd van Cromwell, met de komst van Engelse landheren in de rest van het land.

Daar kwam na de Revolutie van nog een wetboek van strafrecht bij, waarin Katholieken bijna alles ontzegd werd gn eigen priesters, vertegenwoordiging in het parlement, stemrecht, eigen onderwijs, aankoop van land, erfenissen van een Protestant en daarnaast nog beroepsverboden.

Wat restte was export van goederen om de pacht aan de afwezige landheren te kunnen betalen. Engeland voegde zich bij de coalitie tegen Frankrijk, waartoe Willems regering grote sommen geld leende van Londense bankiers, die het recht kregen de Bank of England te stichten. Aangezien deze bankiers via het Parlement invloed konden uitoefenen op het beleid waren zij bereid deze grote bedragen ter beschikking te stellen.

Later raakten de gebeurtenissen in bekend als de Glorious Revolution, waarin de principes van parlementaire regering en rechtszekerheid zegevierden en tevens de constitutionele monarchie ontstond.

Politieke schrijvers als John Locke verbereidden dit gedachtegoed. Inmiddels is wel duidelijk dat het vooral een beweging van de landadel is geweest, die er uiteindelijk voor zorgde dat uitsluitend mannen met een onafhankelijke bron van inkomen land, dus lid van de House of Commons konden worden. Aldus werd Engeland een aristocratie , waarin enkele duizenden landeigenaren de touwtjes in handen hadden.

Met 19 miljoen inwoners was Frankrijk 3x resp. De vruchtbare bodem gaf het bovendien een, zij het ongelijk verdeelde, rijkdom. De tegenstellingen waren groot: miljoenen leefden in bittere armoede, terwijl er tegelijkertijd een grote groep landadel, stedelijke grand seigneurs, ambtsdragers en bureaucraten in comfortabele, zelfs luxueuze omstandigheden leefde. Qua cultuur namen de Fransen de veelzijdigheid van de Renaissance over.

Franse schilderkunst, architectuur waren een voorbeeld voor Europa, evenals hun militaire verdedigingswerken en en machinebouw. Meest bekend is de Franse literatuur uit die tijd, geheel naar de smaak van het hof dat zich voorstond op zijn verfijnde smaak. In de wetenschap: Descartes wiskundige en filosoof , Pascal en Bayle. Lodewijk begreep dat een culturele dominantie het internationale prestige van Frankrijk alleen maat zou vergroten.

Hij steunde schrijvers en artiesten, m. Ook richtte hij. De officile stroming was het Classicisme, dat de orde, harmonie en verworvenheden van de antieke tijd benadrukte. Enige litteraire critici, de Modernen, vonden de kunstenaars van de academies de Ouden te rigide in hun leer en stijl. Met name te Parijs ontstonden salons, waar vrouwen uit de upper class gasten uitnodigden om de discussiren over filosofie, literatuur en kunst. De ontwikkeling van het Absolutisme in Frankrijk Van oudsher kende Frankrijk een traditie van politieke vrijheid in de feodale zin van het woord: Staten Generaal, Provinciale Staten m.

Daarnaast twaalf verschillende gerechtshoven in den lande, die ieder de hoogste rechtsmacht bezaten en heel veel steden die eigen privileges kenden. Er waren zon regionale rechtssystemen. In feite een lappendeken als Duitsland. In Frankrijk werd, zeker na de gebeurtenissen tijdens de godsdienstoorlogen, de middeleeuwse locale vrijheid vereenzelvigd met wanorde. De edelen, eisten het samenkomen van de Staten Generaal. By using this site, you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy. Description Nijmegen, kantoorpand 52 aan het Jonkerbosplein foto8 Nederlands: Nijmegen, kantoorpand 52 aan het Jonkerbosplein English: Nijmegen, office building 52 at het Jonkerbosplein.

You are free: to share — to copy, distribute and transmit the work to remix — to adapt the work Under the following conditions: attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.

You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. Er is dus een groot gevoel van onveiligheid! Middenklasses zijn niet per se coperatiever, als hun materile belangen worden geschaad, gaan ze zich achter hun banier scharen. Wat staten beducht maakt voor de macht van andere landen, is de interpretatiemanier waarop het andere land die macht gaat gebruiken.

De capaciteit van staten om offensieve van defensieve intenties te onderscheiden. Crisis: periode van hegemonie takelt af en wordt gecontesteerd door andere staten. Five layers of international politics 1. Diplomacy 2. Diplomatic thought 3. Government: mediate between society and the international context 4. Social confidence 5. Als gevolg hiervan ga je altijd geografisch gedetermineerde politieke actoren hebben en hun interactiepatronen zullen hetzelfde blijven.

Staten zijn niet verzadigbaar: wij willen een steeds hoger welvaartsniveau krijgen. De drijfveer van de mens is onverzadigbaar. Er zijn 5 niveaus om te onderscheiden: 1. Beleid: de agenda van onze staten en de instrumenten die we daarrond ontwikkelen. Ideen: liberalisme, optimisme, scepticisme. Overheden: onderhandelen tussen het zelfvertrouwen van de gemeenschap en de internationale context.

Sociaal zelfvertrouwen. Machtsbalans: hoe bouwt de samenleving capaciteiten op: dit is niet lineair. Constructing a framework of reference 2. The world around 3.

The players 4. A world system in the making? Why the West prevailed 1. Constructing a framework of reference. International relations: system-level, interaction, impact Ottomaanse rijk: de permanente druk op de Europese grenzen. Maar ook de Perzen in het oosten. Ming-dynastie: kuststreken van huidige China. Europa: lappendeken van staten. Moscovia: Japan: enkel het middeneiland van Japan.

Mughal-rijk: noord-Indi. Er bestond een prototype van een multipolaire wereld: er waren geen spelers om de hegemonie te claimen. The Players: Japan. Space Japan is een eilandrijk, en hierdoor kende het geen rechtstreekse bedreiging van China en Korea. Dat de zee een bescherming vormde tegen buitenlandse invasies wilde overigens niet zeggen dat deze bescherming volledig was.

Pyle: Deze geografie benvloedde haar buitenlands beleid, in die zin dat Japans ligging en geografisch isolement de basis vormden voor de ontwikkeling van een eigen cultuur, een gevoel van uniciteit en onafhankelijkheid. Bovendien liet haar geografie Japan toe een groot zelfvoorzienend isolement te genieten blz. Tesamen met het Keizerlijke hof vormde het Bakufu een parallelle machtsstructuur, met het Bakufu als militaire leider naast de keizerlijke staatsstructuur.

In de loop van de tijd zal het Keizerlijke hof meer en meer macht moeten afstaan en wordt het Bakufu de machtigste organisatie van Japan. Ieyoshi was een bakufu. Tot de Tokugawa-periode was Japan een feodale staat, waarbij verscheidene heren, met hun clans elk hun eigen beleid bepaalden. In dit systeem, met haar anarchistische voorwaarden en zwak centraal gezag, streden feodale staten met elkaar voor zowel de politieke als de economische macht.

In deze dynamiek, was het Japanse interne politieke systeem in vele opzichten een miniatuur van een modern internationale statensysteem Pyle: Haar ervaringen hiermee zal later een invloed uitoefenen op haar moderne internationale diplomatie Pyle.

Echter, net zoals elders in de wereld, diegene die de middelen bezaten om een groot leger, met musketten en kanonnen, te bevelen. Dit was in Japan niet anders. En Hydeyoshi, lid van de Tokugawa-clan, slaagde erin om de macht te consolideren en Japan te herenigen. Tot twee maal toe trachtte deze Korea te veroveren. Bij zijn dood leek het land even in een burgeroorlog te hervallen, maar Ieyasu, en andere sjogoens van de Tokugawa-clan slaagden erin om de macht te behouden.

Een gecentraliseerd militair bestuur was geboren. Elke buitenlandse invloed werd als een bedreiging beschouwd. Economic: from trade to autarchy De feodale periode in Japan was niet ideaal voor de Japanse economie. Handelaars hadden zowel op het land als op zee moeilijk met oorlogsheren en militaire avonturiers, die wilden profiteren van de Oost-Aziatische handel.

Hoewel Japan heel veel troeven had om handel te drijven, koos het onder de Tokugawa heerschappij voor de economische quarentaine. Het nieuwe Japanse bewustzijn ging gepaard met autarkie verbod om handel te drijven met het Westen.

Dit werd grotendeels mogelijk gemaakt door omwentelingen in de landbouw. Van overzeese expansie, of zelfs contact met de buitenwereld was geen sprake meer. In stopte men met de constructie van zeeschepen en handel met de buitenwereld was in grote mate verboden. Elke buitenlander werd als dissident aanzien. Desondanks had deze autarkie ook voordelen. Doordat er over de hele natie vrede was bloeide de binnenlandse handel op en handelaars en bankiers kregen een belangrijkere plaats in de samenleving.

Dit werd van bovenaf beslist. Mensen worden naar het westen gestuurd om te onderzoeken hoe Japan haar industrie kon opbouwen. Het was een periode van opening.

Deze draaide echter uit op meer agressie en kolonialisme. Political: kokueki, unification, the rise of the Shogun, bakafu system, sankin kotai, Japanners kennen een raison detat Kokueki op vlak van staatszaken. Het belang van de staat gaat voorop in het maken van beslissingen.

Ze willen flexibiliteit in de internationale politiek, waar er plaats is voor real politiek en pragmatisme. Er was een sterke hirarchie en eer en dit zorgde ervoor dat eer en macht met elkaar worden verwerven, wat nog steeds erg in hun maatschappij is ingebakken. De Samurai krijgers mochten niet reizen, noch hun wapens tonen m.

Hun leven veranderde in een leven van rituelen en verveling. Primacy of power: No trace of the Confucian emphasis on ethical restraint of absolute power Zo min mogelijk afhankelijk van Aziatisch continent.

Japan goes with the flow en past zich aan i. China: waardesysteem legt beperkingen op aan de macht Westen: kent niet zoals Japan een voortdurende onevenwicht van macht. Pragmatism conservatism of the concrete: Your country built on principles, ours on an archipelago Japans internationaal beleid werd en wordt gekenmerkt door een pragmatische vaak zelfs opportunistische jacht naar macht.

Nationalisme en de nationale identiteit waren en zijn onmiskenbare determinanten in hun beleid. Adaptation and emulation: Japanse culture as formless Japan is een natuurlijke natiestaat en staat redelijk neutraal t. In tegenstelling tot China en het Westen is het idee dat een staat door een gemeenschappelijke wil werd gecreerd en dat normen door de mens worden gemaakt niet van toepassing op Japan Japan past zich dus aan de internationale situatie aan.

Ze heeft zelf minder de neiging om die te willen veranderen. Ze neemt die situatie eerder op als een gegeven, en kijkt vervolgens hoe ze haar positie hierin kan verbeteren Dit kan je overigens als een reden zien waarom Japan in de jaren zo fascistisch waren Bovendien trachtte Japan de succesvolle werkwijzen van andere staten te evenaren en zich aan te passen aan het internationale systeem China en Westen: voelen zich religieus en cultureel meerwaardigheid, wat ervoor zorgde dat zij minder makkelijk leerden van anderen As each new international order has emerged, Japan has shown remarkable receptivity to the practices and institutions of the dominant power 18 Dat zij heb Westen nabootsten wilde overigens niet zeggen dat zij ermee convergeerden.

Prestige and sacrifice De logica hierachter: eer zorgt voor macht, of zoals Carr het uitdrukte: if your strength is recognised, you can generally achieve your aims without having to use it. Ten tijde van de Meiji restauratie ging men meer focussen op de natie zelf die oog in oog kwam te staan met het Westers imperialisme. Eer en nationalisme gingen nu hand in hand. Hoe staten nu naar Japan kijken is altijd heel belangrijk voor dat land. Macht alleen is niet genoeg, het moet ook erkend worden.

Japanners ontdekken namelijk dat ze niet over de ruwe materialen beschikten die nodig waren voor de moderne industrie Nationale soevereiniteit is een zeer belangrijk gegeven voor Japan, en autonomie maakt daar deel van uit. Via economische macht trachtte Japan regionale hegemonie en autonomie te creren in de jaren Buitenlandse hulp, leningen, overdracht van technologie en markttoegang moesten hiervoor zorgen.

En dit via economische sterkte en technische sofisticatie. Diplomacy 19 Nog enkele begrippen: Sankin kotai: een rule of law japans wetboek codex.

Wikipedia: Sankin kotai Sankin ktai is een Japans politiek systeem, dat in gebruik was gedurende bijna de gehele Edoperiode. De wet was eigenlijk een vervolg van wat Toyotomi Hideyoshi al eerder ingevoerd had. Verder was het een uitwerking van reeds gebruikelijke gewoonten. De Sankin Kotai werd in definitief ingevoerd. De wet werd pas in weer afgeschaft. Interessant niet leren : Hoewel de wet een aantal malen veranderde gedurende de periode, bevatte deze twee basisprincipes.

Vrouw en erfgenaam moesten in Edo achterblijven wanneer de Daimyo naar zijn kasteel of buitenplaats vertrok, als gijzelaar van het shogunaat. Door de Daimyo financieel zwaar onder druk te zetten, werd voorkomen dat het geld in oorlogvoering gestoken werd. De Daimyo moesten namelijk een buitenverblijf en een luxe huishouden in Edo onderhouden. Ook werden zij gedwongen samoeraistrijders te leveren, die de Daimyo begeleidden op de tochten van en naar Edo.

Tijdens de tochten, die speciale routes kaido volgden, waren er speciale kamers, honjin , beschikbaar om te overnachten. Het systeem heeft een aantal opmerkelijke gevolgen gehad. Het huidige Tokio zou nooit als in de huidige vorm ontwikkeld zijn zonder deze wet. De speciale routes werden goed onderhouden en uitgebreid, zodat ook de infrastructuur van en naar Tokio ten gevolge van deze wet goed ontwikkeld is.

Doordat de consumptie van sake, theater in de vorm van kabuki en bunraku, alsmede het maken van kunst zoals ukiyoe de belangrijkste vertiermogelijkheden waren, is er in deze typisch aan Japanse cultuur gerelateerde onderwerpen een enorme positieve ontwikkeling geweest - Shintosme: dit is de oorspronkelijke religie van Japan. In Shinto worden natuurgeesten kami aanbeden. Dit zijn heilige geesten, die de vorm aannemen van dingen en concepten die belangrijk zijn voor het leven, zoals wind, regen Sommige kami zijn plaatselijk, dat wil zeggen de geesten die bij een bepaalde plek horen, terwijl anderen vereenzelvigd worden met grotere objecten en verschijnselen in de natuur.

Er is geen absoluut goed of kwaad in deze godsdienst. Mensen worden gedacht goed te zijn, en kwaad is veroorzaakt door slechte geesten. De meeste Shinto rituelen zullen dan ook proberen deze slechte geesten weg te jagen. Japans ontstaansmythes werden toen gebruikt om een cultus rond te figuur van de keizer te maken. Na WO2 werden Shinto en de staat officieel gescheiden. Tasei: Japanse eerbied voor de grote onpersoonlijke krachten Mercantilisme: deze economische logica domineerde in de 16 de de eeuw in Europa, en ontstaat in Japan uit concurrentie binnen de eilanden zelf.

Het houdt o. Het globale volume aan handel wordt als een zero-sum game gezien: wat de ene verliest, wint de andere. In de mercantilistische denkwijze worden economische activa of kapitaal vertegenwoordigd door edelmetalen goud en zilver en de handelsgoederen in het bezit van de staat. De theorie stelt rijkdom en het bezit van monetaire activa min of meer aan elkaar gelijk. Het bezit van goudvoorraden en zilver werd van groot belang geacht voor de macht van de staat omdat dit een stabiele buffer was in moeilijke tijden en zo een zekere onafhankelijkheid garandeerde.

The players: China Geografisch: Oosten: grote rivieren met vruchtbare vlaktes economische opportuniteiten Noorden: vlakten, Zuidwesten: gebergten Westen: woestijn, steppes In het noorden had men af te rekenen met Nomaden: Mongolen.

Deze werden aangetrokken door de rijkdom van het hartland van China. In het westen was er de Zijderoute, vandaar de uitstulping in het Westen. Maar ook nomadische volkeren die invloed trachtten te hebben over de Zijderoute. In het zuiden had je Tibet en de soevereinen van Siam en Tonkin. Het was dus omgeven door ambitieuze volkeren 22 Het Oosten met haar rivieren en kust was het politiek en economisch hart van China, waar er bovendien een enorme demografische concentratie was.

Perifere gebieden zijn in China altijd heel kwetsbaar geweest. Kennedy: China in de 15 de eeuw In ontstond de Ming Dynastie, nadat de Mongolen waren verslagen blz 5: situatie van China in de 15 de eeuw zie kleurtjes voor welke eigenschap China in de 15 de eeuw was zo ongeveer de meest ontwikkelde wereldmacht Economisch: technologisch was China sterk ontwikkeld, idem dito voor hun handel en industrie. Ja, en dat leidde tot het feit dat China zeer gericht was op het continent.

In het begin van de 15 de eeuw kende China een redelijk uitgebreide vloot. In werd het bouwen van zeewaardige schepen evenwel bij keizerlijk edict verboden Mancall: de Keizer bezat twee formele persoonlijkheden: de zoon van de hemel en zijn rol als keizer 23 - Hemels mandaat werd gezien als het verlenen van macht door de Hemel aan een wijs en deugdzame keizer, die zijn mandaat kon verliezen als hij er niet in slaagde de leefregels van het confucianisme te volgen.

Het hemels mandaat diende ook als ideologische verklaring voor gebeurtenissen in de economie en natuurrampen - In zijn rol als keizer kon hij afwijken van het deugdzame pad, zijn rol als zoon van de hemel verraden en de harmonie van het universum verstoren. Het gros van de Chinese bevolking, i. De legitimiteit van de keizer hing bijgevolg in grote mate af van de mate waarin hij stabiliteit, veiligheid en economische voorspoed kon realiseren. Dit was ook de reden waarom het Confucianisme zon grote aanhang kent en belangrijk wordt geacht : loyauteit, stabiliteit garanderen en aanhangen.

De keizer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, voor de boeren maakt het dan niet uit of het een Chinees is of een buitenlander. Zolang die zich maar hield aan confucianisme. Vandaar dat buitenlandse heersers zich aan de Chinese cultuur aanpasten. China is overigens meestal geleid geweest door volkeren die buiten het Chinese hartland kwamen. Qing Dynasty : de Manchoes, met territoriale expansies. Economic: largest GDP, industries, free trade inside-protectionist outside Economische macht: landbouw, met name in zijde en rijst.

Onder de Ming werd de productie hiervan veel efficinter gemaakt, door irrigatie. Bovendien stimuleerde ook hun netwerk van rivieren, waardoor vervoer makkelijker was, de goede economische positie.

De bevolking nam hierdoor zeer sterk toe. Bovendien maakte het ook surplussen aan waardoor het handel kon drijven. De Ming Dynastie was de grootste economische mogendheid ter wereld. Kennedy: de mandarijnse heersers hielden niet zo van handel. De accumulatie van privkapitaal, goedkoop aankopen en duur verkopen, dat vond het bestuur beledigend. Buitenlandse handel werd al helemaal als verdacht beschouwd. En ook al waren er, uit staatsbelang, zeer veel technische vorderingen en werden er heel wat werken opgestart.

Bovendien diegenen die rijk waren gaven hun geld eerder aan land en onderwijs uit dan aan proto-industrile projecten. Daarnaast verbeterde het verbod op overzeese handel of visvangst de positie van de handelaars natuurlijk ook niet. Zie blz wat er verder nog mis liep andbouw. Political: from reform under the Hongwu Emperor to sclerosis and conservatism under Wanli Mancall: De Chinese politieke geschiedenis wordt gekenmerkt door perioden van eenheid gedomineerd door de keizerlijke staat afgewisseld met periodes van verdeeldheid.

Dit werd veroorzaakt door de dialectisch spanning tussen de Grote Traditie 1 en de kleinere tradities, tussen het ideaal van een staat dat gelijk viel met de cultuur van de Grote Traditie enerzijds en de werkelijkheid van lokale macht en kleine traditie anderzijds.

Military: zeer groot leger. Het confucianistische bestuur beschouwde oorlog als een afkeurenswaardige actie, het groot leger bestond in de 16 de eeuw en later dan ook vooral uit pragmatische beweegredenen. Control transit zones: vooral de vlaktes in het noorden waaronder de uitbouw van de Chinese muur. Sino-centricism: A defensive strategic culture?

Sinocentrism: China als middelpunt van de civilisatie, en gevoel van superioriteit boven alle andere naties Diplomatiek systeem: Chinezen mikten op een Sinocentrische orde. China als centrale staat, waarin de andere landen werden geabsorbeerd, die hun eer bewezen aan het Rijk China, en die onderdanig en loyaal aan China waren. Sinocentrisch is ni overigens per se expansionistisch maar eerder hirarchisch en het bestendigen van de macht door o.

Tributary system: carrots and sticks:. Trade was the most important strategic instrument at the disposal of the emperor to purchase barbarian loyalty. Men gaat tributaire relaties met het buitenland uitbouwen. Enerzijds biedt het heel veel kansen aan het buitenland. Als landen het hemelse mandaat erkennen kregen ze toegang tot de Chinese markt, ze kregen ook geschenken grote economische waarde en militair stond het rijk in voor de veiligheid van zijn buurlanden.

Anderzijds was het een stok achter de deur: men had het grootste leger en men verdedigde hiermee hun grenzen, wanneer deze teveel invloed kregen of economische macht kregen.

Het was ook een gewoonte om garnizoenen te legeren in Vietnam of aan de Zijderoute. Handel was een heel belangrijk instrument: bv. Tekst Mancall: Wat waren de doelstellingen van het "tributary system", hoe was het georganiseerd, en wat waren de verschillen, indien aanwezig, met Westerse diplomatie?

Dit was een directe dreiging voor de Turkse en Mongoolse nomadische levenswijze - De enige manier om de raids van nomaden te stoppen en ze in het tributaire systeem te dwingen was wanneer de militaire kracht van China zichtbaar sterker was dan wat de raids konden opbrengen Uiteindelijk zou de Opium War zorgen voor de ontbinding van de traditionele confuciaanse samenleving.

The Players: India. Space: Subcontinent: ligt een beetje apart Noorden: bergen De zee: handel, veiligheid Grote rivieren Ec zwaartepunt: gebied waar de Ganges en de Indus ligt Helemaal Noordwesten: grote vlaktes, steppen, woestijnen, corridors hierdoor bleef India zeer lang kwetsbaar De Moguls vestigen zich in het noorden van India en Pakistan.

Men moest eenheid brengen over een land dat overwegend Hindoe was en dat net zoals andere entiteiten de centrifugale krachten de kop moesten worden ingedrukt. Voor de islamitische heersers was het een permanente strijd om de legitimiteit. Cohen: Hoe gaf de geografische omgeving en de oorsprong van indiaanse leiders vorm aan zijn lot?

Indias dominante politieke systemen waren in het noorden gecentreerd, hun strategen hebben dus historisch naar het noorden en het westen gekeken naar dreiging. Ze hadden geen aandacht voor de zee en maritieme macht. De dominante traditie van staatsmanschap ligt ook in het Noorden. Babur Babur en Akbar: stellen zich etnisch religieus zeer tolerant en flexibel op, er is sprake van een grote culturele kruisbestuiving.

De cultureel religieuze tolerantie, gaat evenwel gepaard met realpolitik. Akbar de Grote: stichtte een cultus van de monarchie bovenop de creatie van een bureaucratie. Akbar is er ook in geslaagd om de verschillende tradities met elkaar te verzoenen. Ze waren een militaire grootmacht en bij het aankomen van de Britten werd deze suprematie doorbroken. Power Economic: farmland, frontier moved to the north, different industries Economische machtsbasis: Akbar verlegde de tweeseizoenslandbouw naar het noorden, waardoor de bevolking toenam en er een belastingsbasis werd aangelegd.

Ook kwam er een industrialisering op gang: zijde, ceramiek, molens, enz. Maar deze industrialisering was niet zo sterk als in China. Het mogulkeizerrijk heeft zich nooit echt gendentificeerd, maar wel met expansie.

Development A targeting vector was designed to insert a loxP -flanked neomycin resistance neo cassette, in reverse orientation to the gene, into intron 2 of the NLR family, pyrin domain containing 3 gene, Nlrp3. A point mutation was introduced into exon 3, corresponding to human amino acid , resulting in a missense mutation, DN, commonly found in humans with cryopyrin-associated periodic syndromes CAPS.

Disease Terms. Mammalian Phenotype Terms by Genotype The following phenotype relates to a compound genotype created using this strain. Technical Support. Contact Technical Support. Animal Health Reports Facility Barrier Level Descriptions Production of mice from cryopreserved embryos or sperm occurs in a maximum barrier room, G Domestic International.

Payment Terms and Conditions Terms are granted by individual review and stated on the customer invoice s and account statement. Terms Of Use. Terms of Use General Terms and Conditions. Head of Natural History Division. Assistant Principal Administration.

Archivists Electronic Archives. Higher Executive Officer. The National Library. Office of the Attorney General. Advisory Counsel Grade Assistant Principal Deputy Head of Administration. Assistant Principal IT Manager. Higher Executive Officer Finance Unit. Assistant Parliamentary Counsel Grade Central Statistics Office. Assistant Principal — Census Support, Dublin. Assistant Principal — Training and Development, Cork. Assistant Principal — Personnel, Cork.

Higher Executive Officer — Personnel, Cork. Assistant Principal — Industry, Cork. Statistician — Industry, Cork. Assistant Principal — Information, Cork. Higher Executive Officer — Information, Cork. Assistant Principal — Administration, Dublin.

Assistant Principal — Finance, Cork. Higher Executive Officer — Administration, Dublin. Assistant Principal — Office Services, Cork. Assistant Principal — Methodology and Development, Cork. Statistician — Methodology and Development, Dublin. Assistant Principal — Database Administrator, Cork. Assistant Principal — Networks Manager, Cork. Assistant Principal — Networks Manager, Dublin. Statistician — Computer Support, Cork. Chief State Solicitor's Office. Information Technology Manager.

Law Librarian. Public Appointments Service. Assistant Principal, IT Manager. Assistant Principal, Project Office Manager. Assistant Principal, Recruitment Specialist. Department of Communications, Marine and Natural Resources. Engineers — Grade Senior Sea Fishery Officers.

Een samenvatting van de hoofdstukken 2 t/m 12 van. R.R. Palmer, Joel Colton en Lloyd Kramer, A history of the modern world (9e druk; New York ) Reinier W. Verhoeven. Rotterdam, 8 december Hoofdstuk 2 De Omwenteling in het Christendom,

6 thoughts on “Ermoei Troef - Various - Nijmegen Plat 2

  1. Jan 22,  · Oral: Independent studies in three species (rat, mouse, and rabbit) revealed that when Tofranil is administered orally in doses up to approximately /2 times the maximum human dose in the first 2 species and up to 25 times the maximum human dose in the third species, the drug is essentially free from teratogenic potential. In the three.
  2. Troon Message Board: Knowhere Guide. members login here. It's FREE to become a Knowhere Guide member. Members can use the message boards, add event listings, make new message boards, and get update alerts by email. Register here NOW! For all the local information go to the main entry for Troon.
  3. The Netherlands (Dutch: Nederland, [ˈneːdərlɑnt] ()), sometimes informally called Holland, is a country located in Northwestern Europe with some overseas territories in the bluegrass.kalkisnilalmeenawhisperbringer.infoinfo Europe, it consists of 12 provinces that border Germany to the east, Belgium to the south, and the North Sea to the northwest, with maritime borders in the North Sea with those countries and the United bluegrass.kalkisnilalmeenawhisperbringer.infoinfol and largest city: Amsterdam, 52°22′N 4°53′E .
  4. “Having in mind the actual practice, (the) conference aims to be more than an academic debate on different methods of participation and collaboration in city making; its aims (is) to define the role of professionals and citizens in mobilizing city makers towards creating conditions for just, inclusive and sustainable urban development.” As.
  5. Apr 20,  · File:Nijmegen, kantoorpand 52 aan het Jonkerbosplein foto8 jpg From Wikimedia Commons, the free media repository Jump to navigation Jump to searchAuthor: Michielverbeek.
  6. Jouez avec le mot troene, 4 définitions, 1 anagramme, 0 préfixe, 1 suffixe, 2 sous-mots, 1 cousin, 1 lipogramme, 35 anagrammes+une Le mot TROENE vaut 6 points au scrabble.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *